|  Login
Vedtægter
Hvert år inden 15. maj skal Borgerforum afholde Årsmøde - et borgermøde for alle beboere i 9220. Her vælges det nye Forum, og her behandles alle forslag, der er indkommet senest 14 dage før mødet. Det er også her, man kan ændre på vedtægterne.
§ 1 Navn og hjemsted

Borgerforum Aalborg Øst er en forening. Foreningens hjemsted er Aalborg Øst, Aalborg Kommune. 
Aalborg Øst defineres som postnummer 9220.

§ 2 Formål

Borgerforums formål er:
·      at skabe samspil til glæde og gavn for den videre udvikling af bydelen.
·      At sikre, at der bliver drøftet visioner og værdier for Aalborg Øst.
·      At sætte gang i debatter, i og omkring bydelen.
·      At repræsentere bydelen ud ad til.
·      At nedsætte temagrupper og følge op på disse
·      At sætte gang i relevante projekter i samarbejde med borgere i Aalborg Øst
·      At have overblik over grupper, som starter i Aalborg Øst, så vidt det er muligt
·      At have et højt informationsniveau, så flere får kendskab til og føler ejerskab for bydelen.
·      At stå til rådighed for politikere og forvaltninger, som ønsker at afprøve deres ideer til bydelen.
§ 3 Årsmøde i Borgerforum

Stk.1 Årsmøde
Årsmødet er offentligt og foreningens øverste myndighed.
Årsmøde indkaldes af Borgerforum med 4 ugers varsel. Kan indkaldes ved annoncering.
Forslag, der ønskes behandlet, skal fremsendes til formanden senest 2 uger før Årsmødet..
Senest 7 dage før Årsmødet offentliggøres endelig dagsorden og regnskab.
Alle personer bosiddende i Aalborg Øst (postnr. 9220) har stemmeret og er valgbare.
 
Ordinært Årsmøde afholdes hvert år inden 15. maj med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af beretning fra formand og udvalg
3. Godkendelse af revideret regnskab.
4. Godkendelse af budget.
5. Indkomne forslag
6. Nyt fra Borgerforum og samarbejdspartnere
7. Valg 
   a) Valg af 5 til 11 deltagere i Borgerforum 
   b) Valg af 2 suppleanter til Borgerforum
   c) Valg af 2 revisorer for 1 år
   d) Valg af 2 suppleanter til revisorer
 8. Evt.

Stk. 2 Ekstraordinært Årsmøde
Ekstraordinært Årsmøde kan indkaldes af Borgerforum eller mindst 50 borgere i Aalborg Øst, der i så fald skal fremsende en skriftlig begæring, samt motiveret dagsorden herom til Borgerforum. Ekstraordinært Årsmøde skal indkaldes med sædvanligt varsel, senest 2 uger efter at Borgerforum har modtaget den skriftlige begæring.

Stk. 3 Afstemning og referat
Beslutninger på Årsmødet sker ved simpelt stemmeflertal.
Undtaget er vedtægtsændringer og ophævelse efter § 10
Såfremt 1 deltager i Årsmødet anmoder herom, skal afstemning foregå skriftligt.
Det fra Årsmødet førte referat forelægges på næste Borgerforumsmøde, hvor det godkendes og underskrives. Referatet skal være offentligt tilgængeligt.
 
§ 4 Borgerforum 


Stk. 1 Sammensætning

Foreningens daglige ledelse varetages af et ulønnet Borgerforum som består af 5 til 11 personer, valgt på et Årsmøde, for et år af gangen.
Borgerforum kan mellem Årsmøder supplere sig selv med op til 2 kommitterede personer som forstærkning af Borgerforum. Disse er ikke nødvendigvis bosiddende i 9220.

Stk. 2 konstituering
Borgerforum vælger selv formand, næstformand, sekretær, kasserer og evt. kontaktpersoner til andre grupper. Dette sker hvert år på første Borgerforumsmøde efter årsmødet og senest 4 uger efter dette.

§ 5 Møder i Borgerforum

Borgerforum afholder mindst 1 møde pr. kvartal.
Formanden er garant for dagsorden og mødeindkaldelse senest en uge før mødet.
På mødet vælges referent og ordstyrer
Referat af mødet skal være offentligt tilgængeligt senest en uge efter mødet.
Møderne er offentligt tilgængelige.
Alle deltagere på møderne har taleret, men kun valgte medlemmer af Borgerforum har stemmeret

§ 6 Temagrupper 

Borgerforum kan nedsætte temagrupper i det omfang man finder det relevant.
For at en temagruppe kan have sin berettigelse i forbindelse med Borgerforum, skal der foreligge en beskrivelse af gruppens formål, samt aftaler om økonomi, ophør og evaluering.
Temagruppen skal holde Borgerforum informeret om gruppens virksomhed og planer.
Temagruppen har en kontaktperson i Borgerforum.
Har temagrupperne egen økonomi skal der foreligge egne vedtægter, godkendt af Borgerforum

§ 7 Eksklusion

Et medlem af Borgerforum/temagrupper, der handler i strid med vedtægterne eller kompetente forsamlingers beslutninger, eller modarbejder de mål, som er sat i Borgerforum/temagrupperne kan ekskluderes af Borgerforum.
Inden en sådan beslutning kan træffes, skal personen have mulighed for at blive hørt i sagen.
Der skal være mindst ¾ stemmer for eksklusion før Borgerforum kan træffe denne beslutning.

§ 8 Drifts- og kapitalforhold

Borgerforums drift gennemføres ved overskud fra aktiviteter, evt. tilskud fra offentlige myndigheder og private/offentlige fonde.
Deltagere i Borgerforum og Årsmøde hæfter ikke personligt for de indgåede forpligtigelser, for hvilke foreningen alene hæfter med dens evt. formue.
Et evt. overskud kan ikke tilfalde enkeltpersoner, men Borgerforum kan anvende overskuddet til relevante formål set i forhold til foreningens formål.
Formand og kasserer kan indgå økonomiske aftaler op til 1000 kr. på foreningens vegne, og skal i så fald informere Borgerforum senest på næste møde.

§ 9 Regnskabsår/revision

Borgerforums regnskabsår følger kalenderåret.
Borgerforums regnskab udarbejdes af kassereren og revideres af de valgte revisorer.

§ 10 Vedtægtsændring og ophævelse

Ændringer i disse vedtægter kan kun finde sted på et Årsmøde med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.
Beslutning om Borgerforums ophævelse kan kun finde sted efter vedtagelse på 2 Årsmøder med max. en måneds mellemrum. Beslutningen skal ske med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede på 1. møde, og almindeligt stemmeflertal på 2. møde.
Evt. formue tilfalder kulturelle og sociale aktiviteter i Aalborg Øst.


-----------------------------
Vedtaget på Borgerforums Årsmøde 17. april 2012
 
_____________________________________
Børge Juul
Dirigent